All categories LOINC
MeSH NDFRT
CSP AOD LCH
NCI RXNORM
USPMG VANDF
MEDLINEPLUS CST
HL7V2.5 HL7V3.0
UWDA PDQ HUGO
ICD9CM ICD10
OMIM SRC GO
COSTAR DXP QMR
NCBI CCS SPN
AIR PNDS RAM
AOT MCM HCPCS
     +ICPC      +MTH

home

UMLS

Alkoholpsykoser

psychózy alkoholické

C0033936    CZE (Czech)     MSHCZE (Medical Subject Headings Czech Language Edition )

Alkoholová psychóza, blíže neurčená

C0033936    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Alkoholové psychózy

C0033936    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Alkoholová psychóza

C0033936    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Psychóza alkoholová

C0033936    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Blíže neurčená alkoholová psychóza

C0033936    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Psychose, alcoholische

C0033936    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Alcoholische psychose

C0033936    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Alcoholische psychosen

C0033936    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Psychosen, alcoholische

C0033936    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

alcoholisme; psychose

C0033936    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

psychose; alcoholisch

C0033936    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

psychotisch; stoornis, alcohol (door), alcoholisch

C0033936    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

stoornis; psychotisch, alcohol (door), alcoholisch

C0033936    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van alcohol; Psychotische stoornis

C0033936    DUT (Dutch)     ICD10DUT (ICD10, Dutch Translation)

alcoholische psychose

C0033936    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

alcoholpsychose, niet-gespecificeerd

C0033936    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

alcoholpsychosen

C0033936    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

niet-gespecificeerde alcoholpsychose

C0033936    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

psychose veroorzaakt door alcohol

C0033936    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

Psychoses, Alcoholic

C0033936    ENG (English)     DSM3R

Psychoses, Alcoholic

C0033936    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Psychoses, Alcoholic

C0033936    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

Alcoholic psychoses

C0033936    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Alcoholic psychoses

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Alcoholic psychoses

C0033936    ENG (English)     RCD (Read Codes)

alcoholic psychosis

C0033936    ENG (English)     AOD (Alcohol and Other Drug Thesaurus )

alcoholic psychosis

C0033936    ENG (English)     CPTSP (CRISP Thesaurus)

alcoholic psychosis

C0033936    ENG (English)     CHV

alcoholic psychosis

C0033936    ENG (English)     ICPC2P

Alcoholic Psychoses

C0033936    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

Alcoholic Psychosis

C0033936    ENG (English)     PSY (Psychological Index Terms)

Alcoholic psychosis NOS

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Alcoholic psychosis NOS

C0033936    ENG (English)     MTHICD9

Alcoholic psychosis NOS

C0033936    ENG (English)     RCD (Read Codes)

Alcoholic psychosis, NOS

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Alcoholic psychosis, NOS

C0033936    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

alcoholic psychoses

C0033936    ENG (English)     CHV

Alcoholic psychosis

C0033936    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Alcoholic psychosis

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Psychosis alcoholic

C0033936    ENG (English)     MDR (MedDRA)

ALCOHOLIC PSYCHOSIS

C0033936    ENG (English)     CCPSS (Clinical Problem Statements)

Psychosis;alcoholic

C0033936    ENG (English)     ICPC2P

psychosis; alcoholic

C0033936    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

alcoholism; psychosis

C0033936    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

Alcoholism with psychosis

C0033936    ENG (English)     MTHICD9

alcohol psychosis

C0033936    ENG (English)     CHV

Alcoholic psychosis, unspecified

C0033936    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Unspecified alcoholic psychosis

C0033936    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Mental & behav dis due to use alcohol: psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     RCDSY (Read Codes Synth)

[X]Mental & behav dis due to use alcohol: psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     RCD (Read Codes)

Mental and behavioral disorders due to use of alcohol: psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     RCDSA

Mental and behavioural disorders due to use of alcohol: psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     RCDSY (Read Codes Synth)

Mental and behavioral disorders due to use of alcohol, psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     ICD10AMAE

Mental and behavioral disorders due to use of alcohol, psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     ICD10AE

Mental and behavioural disorders due to use of alcohol, psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     ICD10AM

Mental and behavioural disorders due to use of alcohol, psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     ICD10

[X]Mental and behavioral disorders due to use of alcohol: psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

[X]Mental and behavioral disorders due to use of alcohol: psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     RCDAE (Read Codes Am Engl)

[X]Mental and behavioural disorders due to use of alcohol: psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

[X]Mental and behavioural disorders due to use of alcohol: psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     RCD (Read Codes)

Psychot dis due to alcohol

C0033936    ENG (English)     RCDSY (Read Codes Synth)

[X]Psychot dis due to alcohol

C0033936    ENG (English)     RCD (Read Codes)

Alcohol-induced psychosis

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Alcohol-induced psychosis, NOS

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Alcohol-induced psychosis, NOS

C0033936    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

alcohol induced psychosis

C0033936    ENG (English)     CHV

Alcoholic neurologic psychosis

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED )

[X]Mental and behavioral disorders due to use of alcohol: psychotic disorder (disorder)

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Alcohol-induced psychosis (disorder)

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Alcoholic psychosis NOS (disorder)

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Alcoholic psychoses (disorder)

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

[X]Alcoholic psychosis NOS

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

psychotic; disorder, alcohol (due to), alcoholic

C0033936    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

disorder; psychotic, alcohol (due to), alcoholic

C0033936    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

Unspecified alcohol-induced mental disorders

C0033936    ENG (English)     ICD9CM

Alcohol mental disor NOS

C0033936    ENG (English)     ICD9CM

alcohol-induced psychotic disorder (diagnosis)

C0033936    ENG (English)     MEDCIN

alcohol-induced psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     MEDCIN

Psychoses, Alcoholic [Disease/Finding]

C0033936    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Alkoholipsykoosit

C0033936    FIN (Finnish)     MSHFIN (Medical Subject Headings Finnish Language Edition )

Psychoses alcooliques

C0033936    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Psychoses alcooliques

C0033936    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

Psychose alcoolique

C0033936    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Psychoses dues à l`alcool

C0033936    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

Psychose alcoolique, non précisée

C0033936    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Psychose alcoolique non précisée

C0033936    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Psychoses dues à l`alcoolodépendance

C0033936    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

Psychosen, Alkohol-

C0033936    GER (German)     MSHGER (Medical Subject Headings German Language Edition )

Psychische und Verhaltensstoerungen durch Alkohol: Psychotische Stoerung

C0033936    GER (German)     DMDICD10 (ICD-10 German)

Alkoholpsychose

C0033936    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Alkoholpsychose, unspezifisch

C0033936    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Alkoholpsychosen

C0033936    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Psychose, alkoholbedingt

C0033936    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

unspezifische Alkoholpsychose

C0033936    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Alkoholos psychosis

C0033936    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Alkoholos psychosisok

C0033936    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Psychosis, alkoholos

C0033936    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Alkoholos psychosis, nem meghatározott

C0033936    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Nem meghatározott alkoholos psychosis

C0033936    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Psicosi alcoliche

C0033936    ITA (Italian)     MSHITA (Medical Subject Headings Italian Language Edition )

Psicosi alcoliche non specificate

C0033936    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Psicosi alcoolica

C0033936    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Sindromi psicotiche indotte da alcool

C0033936    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

アルコール精神病

C0033936    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

アルコールセイシンビョウショウサイフメイ

C0033936    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

アルコール精神病、詳細不明

C0033936    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

アルコールセイシンビョウ

C0033936    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

Alkoholfremkalte psykoser

C0033936    NOR (Norwegian)     MSHNOR

Psykoser, alkoholfremkalte

C0033936    NOR (Norwegian)     MSHNOR

Psychozy alkoholowe

C0033936    POL (Polish)     MSHPOL (Medical Subject Headings Polish Language Edition )

Psicoses Alcoólicas

C0033936    POR (Portuguese)     MSHPOR (Medical Subject Headings Portuguese Language Edition )

Psicose alcoólica

C0033936    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Psicose alcoólica NE

C0033936    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Psicoses alcoólicas

C0033936    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

ПСИХОЗЫ АЛКОГОЛЬНЫЕ

C0033936    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

PSIKHOZY ALKOGOL`NYE

C0033936    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

PSIHOZE, ALKOHOLNE

C0033936    SCR (Serbo-Croatian)     MSHSCR (Medical Subject Headings Croatian Language Edition )

psicosis inducida por alcohol

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Psicosis Alcohólicas

C0033936    SPA (Spanish)     MSHSPA (Medical Subject Headings Spanish Language Edition )

[X]trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol: trastorno psicótico

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

[X]trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol: trastorno psicótico (trastorno)

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

psicosis alcohólica

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

psicosis alcohólica, SAI

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

psicosis alcohólica, SAI (trastorno)

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

psicosis inducida por alcohol (trastorno)

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Psicosis alcohólica

C0033936    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Psicosis alcohólica no especificada

C0033936    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Psicosis alcohólicas

C0033936    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

[X]Mental and behavioral disorders due to use of alcohol: psychotic disorder

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

[X]Mental and behavioural disorders due to use of alcohol: psychotic disorder

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Alcoholic psychoses

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

[X]Alcoholic psychosis NOS

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Alkoholpsykoser

C0033936    SWE (Swedish)     MSHSWE (Medical Subject Headings Swedish Language Edition )

psychózy alkoholické

C0033936    CZE (Czech)     MSHCZE (Medical Subject Headings Czech Language Edition )

Alkoholová psychóza, blíže neurčená

C0033936    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Alkoholové psychózy

C0033936    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Alkoholová psychóza

C0033936    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Psychóza alkoholová

C0033936    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Blíže neurčená alkoholová psychóza

C0033936    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Psychose, alcoholische

C0033936    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Alcoholische psychose

C0033936    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Alcoholische psychosen

C0033936    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Psychosen, alcoholische

C0033936    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

alcoholisme; psychose

C0033936    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

psychose; alcoholisch

C0033936    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

psychotisch; stoornis, alcohol (door), alcoholisch

C0033936    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

stoornis; psychotisch, alcohol (door), alcoholisch

C0033936    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van alcohol; Psychotische stoornis

C0033936    DUT (Dutch)     ICD10DUT (ICD10, Dutch Translation)

alcoholische psychose

C0033936    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

alcoholpsychose, niet-gespecificeerd

C0033936    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

alcoholpsychosen

C0033936    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

niet-gespecificeerde alcoholpsychose

C0033936    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

psychose veroorzaakt door alcohol

C0033936    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

Psychoses, Alcoholic

C0033936    ENG (English)     DSM3R

Psychoses, Alcoholic

C0033936    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Psychoses, Alcoholic

C0033936    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

Alcoholic psychoses

C0033936    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Alcoholic psychoses

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Alcoholic psychoses

C0033936    ENG (English)     RCD (Read Codes)

alcoholic psychosis

C0033936    ENG (English)     AOD (Alcohol and Other Drug Thesaurus )

alcoholic psychosis

C0033936    ENG (English)     CPTSP (CRISP Thesaurus)

alcoholic psychosis

C0033936    ENG (English)     CHV

alcoholic psychosis

C0033936    ENG (English)     ICPC2P

Alcoholic Psychoses

C0033936    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

Alcoholic Psychosis

C0033936    ENG (English)     PSY (Psychological Index Terms)

Alcoholic psychosis NOS

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Alcoholic psychosis NOS

C0033936    ENG (English)     MTHICD9

Alcoholic psychosis NOS

C0033936    ENG (English)     RCD (Read Codes)

Alcoholic psychosis, NOS

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Alcoholic psychosis, NOS

C0033936    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

alcoholic psychoses

C0033936    ENG (English)     CHV

Alcoholic psychosis

C0033936    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Alcoholic psychosis

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Psychosis alcoholic

C0033936    ENG (English)     MDR (MedDRA)

ALCOHOLIC PSYCHOSIS

C0033936    ENG (English)     CCPSS (Clinical Problem Statements)

Psychosis;alcoholic

C0033936    ENG (English)     ICPC2P

psychosis; alcoholic

C0033936    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

alcoholism; psychosis

C0033936    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

Alcoholism with psychosis

C0033936    ENG (English)     MTHICD9

alcohol psychosis

C0033936    ENG (English)     CHV

Alcoholic psychosis, unspecified

C0033936    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Unspecified alcoholic psychosis

C0033936    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Mental & behav dis due to use alcohol: psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     RCDSY (Read Codes Synth)

[X]Mental & behav dis due to use alcohol: psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     RCD (Read Codes)

Mental and behavioral disorders due to use of alcohol: psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     RCDSA

Mental and behavioural disorders due to use of alcohol: psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     RCDSY (Read Codes Synth)

Mental and behavioral disorders due to use of alcohol, psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     ICD10AMAE

Mental and behavioral disorders due to use of alcohol, psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     ICD10AE

Mental and behavioural disorders due to use of alcohol, psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     ICD10AM

Mental and behavioural disorders due to use of alcohol, psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     ICD10

[X]Mental and behavioral disorders due to use of alcohol: psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

[X]Mental and behavioral disorders due to use of alcohol: psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     RCDAE (Read Codes Am Engl)

[X]Mental and behavioural disorders due to use of alcohol: psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

[X]Mental and behavioural disorders due to use of alcohol: psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     RCD (Read Codes)

Psychot dis due to alcohol

C0033936    ENG (English)     RCDSY (Read Codes Synth)

[X]Psychot dis due to alcohol

C0033936    ENG (English)     RCD (Read Codes)

Alcohol-induced psychosis

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Alcohol-induced psychosis, NOS

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Alcohol-induced psychosis, NOS

C0033936    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

alcohol induced psychosis

C0033936    ENG (English)     CHV

Alcoholic neurologic psychosis

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED )

[X]Mental and behavioral disorders due to use of alcohol: psychotic disorder (disorder)

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Alcohol-induced psychosis (disorder)

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Alcoholic psychosis NOS (disorder)

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Alcoholic psychoses (disorder)

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

[X]Alcoholic psychosis NOS

C0033936    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

psychotic; disorder, alcohol (due to), alcoholic

C0033936    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

disorder; psychotic, alcohol (due to), alcoholic

C0033936    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

Unspecified alcohol-induced mental disorders

C0033936    ENG (English)     ICD9CM

Alcohol mental disor NOS

C0033936    ENG (English)     ICD9CM

alcohol-induced psychotic disorder (diagnosis)

C0033936    ENG (English)     MEDCIN

alcohol-induced psychotic disorder

C0033936    ENG (English)     MEDCIN

Psychoses, Alcoholic [Disease/Finding]

C0033936    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Alkoholipsykoosit

C0033936    FIN (Finnish)     MSHFIN (Medical Subject Headings Finnish Language Edition )

Psychoses alcooliques

C0033936    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Psychoses alcooliques

C0033936    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

Psychose alcoolique

C0033936    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Psychoses dues à l`alcool

C0033936    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

Psychose alcoolique, non précisée

C0033936    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Psychose alcoolique non précisée

C0033936    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Psychoses dues à l`alcoolodépendance

C0033936    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

Psychosen, Alkohol-

C0033936    GER (German)     MSHGER (Medical Subject Headings German Language Edition )

Psychische und Verhaltensstoerungen durch Alkohol: Psychotische Stoerung

C0033936    GER (German)     DMDICD10 (ICD-10 German)

Alkoholpsychose

C0033936    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Alkoholpsychose, unspezifisch

C0033936    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Alkoholpsychosen

C0033936    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Psychose, alkoholbedingt

C0033936    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

unspezifische Alkoholpsychose

C0033936    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Alkoholos psychosis

C0033936    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Alkoholos psychosisok

C0033936    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Psychosis, alkoholos

C0033936    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Alkoholos psychosis, nem meghatározott

C0033936    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Nem meghatározott alkoholos psychosis

C0033936    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Psicosi alcoliche

C0033936    ITA (Italian)     MSHITA (Medical Subject Headings Italian Language Edition )

Psicosi alcoliche non specificate

C0033936    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Psicosi alcoolica

C0033936    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Sindromi psicotiche indotte da alcool

C0033936    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

アルコール精神病

C0033936    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

アルコールセイシンビョウショウサイフメイ

C0033936    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

アルコール精神病、詳細不明

C0033936    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

アルコールセイシンビョウ

C0033936    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

Alkoholfremkalte psykoser

C0033936    NOR (Norwegian)     MSHNOR

Psykoser, alkoholfremkalte

C0033936    NOR (Norwegian)     MSHNOR

Psychozy alkoholowe

C0033936    POL (Polish)     MSHPOL (Medical Subject Headings Polish Language Edition )

Psicoses Alcoólicas

C0033936    POR (Portuguese)     MSHPOR (Medical Subject Headings Portuguese Language Edition )

Psicose alcoólica

C0033936    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Psicose alcoólica NE

C0033936    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Psicoses alcoólicas

C0033936    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

ПСИХОЗЫ АЛКОГОЛЬНЫЕ

C0033936    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

PSIKHOZY ALKOGOL`NYE

C0033936    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

PSIHOZE, ALKOHOLNE

C0033936    SCR (Serbo-Croatian)     MSHSCR (Medical Subject Headings Croatian Language Edition )

psicosis inducida por alcohol

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Psicosis Alcohólicas

C0033936    SPA (Spanish)     MSHSPA (Medical Subject Headings Spanish Language Edition )

[X]trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol: trastorno psicótico

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

[X]trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol: trastorno psicótico (trastorno)

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

psicosis alcohólica

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

psicosis alcohólica, SAI

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

psicosis alcohólica, SAI (trastorno)

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

psicosis inducida por alcohol (trastorno)

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Psicosis alcohólica

C0033936    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Psicosis alcohólica no especificada

C0033936    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Psicosis alcohólicas

C0033936    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

[X]Mental and behavioral disorders due to use of alcohol: psychotic disorder

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

[X]Mental and behavioural disorders due to use of alcohol: psychotic disorder

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Alcoholic psychoses

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

[X]Alcoholic psychosis NOS

C0033936    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Alkoholpsykoser

C0033936    SWE (Swedish)     MSHSWE (Medical Subject Headings Swedish Language Edition )


Buy medical website. Electronic digital document management. $250-$500 /yearly