All categories LOINC
MeSH NDFRT
CSP AOD LCH
NCI RXNORM
USPMG VANDF
MEDLINEPLUS CST
HL7V2.5 HL7V3.0
UWDA PDQ HUGO
ICD9CM ICD10
OMIM SRC GO
COSTAR DXP QMR
NCBI CCS SPN
AIR PNDS RAM
AOT MCM HCPCS
     +ICPC      +MTH

home

UMLS

EXTRAUTERIN GRAVIDITET

UMORITZITIK KANPOKO HAURDUNALDIA

C0032987    BAQ (Basque)     ICPCBAQ (ICPC Basque)

těhotenství mimoděložní

C0032987    CZE (Czech)     MSHCZE (Medical Subject Headings Czech Language Edition )

Mimoděložní těhotenství, blíže neurčené

C0032987    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Blíže neurčené mimoděložní těhotenství

C0032987    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Extrauterinní gravidita

C0032987    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Mimoděložní těhotenství

C0032987    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Ektopisk svangerskab

C0032987    DAN    ICPCDAN (ICPC Danish)

Ectopische zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     ICPCDUT (ICPC Dutch)

Ectopische zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     ICPC2EDUT (ICPC2E Dutch)

Ectopische zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     ICD10DUT (ICD10, Dutch Translation)

Ectopische zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Zwangerschap, ectopische

C0032987    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Zwangerschap, ovariale

C0032987    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

extra-uterien; zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

zwangerschap; extra-uterien

C0032987    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

Ectopische zwangerschap, niet gespecificeerd

C0032987    DUT (Dutch)     ICD10DUT (ICD10, Dutch Translation)

buitenbaarmoederlijke zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

ectopische zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

ectopische zwangerschap, niet-gespecificeerd

C0032987    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

extra-uteriene zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

niet-specifieke ectopische zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

Ectopic Pregnancy

C0032987    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

Ectopic Pregnancy

C0032987    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Ectopic Pregnancy

C0032987    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

Ectopic Pregnancy

C0032987    ENG (English)     MEDLINEPLUS

Ectopic Pregnancy

C0032987    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

Ectopic Pregnancy

C0032987    ENG (English)     MTH (Metathesaurus Names )

Ectopic Pregnancies

C0032987    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

Pregnancies, Ectopic

C0032987    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

Pregnancy, Ectopic

C0032987    ENG (English)     LCH (Library of Congress Subject Headings)

Pregnancy, Ectopic

C0032987    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Pregnancy, Ectopic

C0032987    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

ECTOPIC PREGNANCY

C0032987    ENG (English)     CCPSS (Clinical Problem Statements)

ECTOPIC PREGNANCY

C0032987    ENG (English)     COSTAR

ECTOPIC PREGNANCY

C0032987    ENG (English)     DXP (DXplain)

ECTOPIC PREGNANCY

C0032987    ENG (English)     QMR (Quick Medical Reference)

ECTOPIC PREGNANCY

C0032987    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     CCS (Clinical Classifications Software)

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICD10

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICD10AM

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICPC

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     RCD (Read Codes)

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ULT (UltraSTAR)

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     LNC (LOINC)

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICD10CM

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     LNC (LOINC)

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICPC2EENG

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICD9CM

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

PREGNANCY ECTOPIC

C0032987    ENG (English)     CCPSS (Clinical Problem Statements)

PREGNANCY ECTOPIC

C0032987    ENG (English)     CST (COSTART)

PREGNANCY ECTOPIC

C0032987    ENG (English)     WHO

Pregnancy, ectopic

C0032987    ENG (English)     SNM (SNOMED )

ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     CPTSP (CRISP Thesaurus)

ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     CHV

ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICPC2P

ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     MEDCIN

ECTOPIC PREGNANCIES

C0032987    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Ectopic pregnancy, NOS

C0032987    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Ectopic pregnancy, NOS

C0032987    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Ectopic pregnancy NOS

C0032987    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Ectopic pregnancy NOS

C0032987    ENG (English)     RCD (Read Codes)

PREGNANCY, ECTOPIC

C0032987    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

ectopic pregnancies

C0032987    ENG (English)     CHV

Pregnancy ectopic

C0032987    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Pregnancy;ectopic

C0032987    ENG (English)     ICPC2P

Ectopic pregnancy, unspecified

C0032987    ENG (English)     ICD10

Ectopic pregnancy, unspecified

C0032987    ENG (English)     ICD10AM

Ectopic pregnancy, unspecified

C0032987    ENG (English)     ICD10CM

Ectopic pregnancy, unspecified

C0032987    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Unspecified ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICD9CM

Unspecified ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Extrauterine pregnancy

C0032987    ENG (English)     MDR (MedDRA)

EXTRAUTERINE PREGNANCY

C0032987    ENG (English)     WHO

extrauterine pregnancy

C0032987    ENG (English)     CPTSP (CRISP Thesaurus)

extrauterine pregnancy

C0032987    ENG (English)     CHV

extrauterine pregnancy

C0032987    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

extrauterine; pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

pregnancy; extrauterine

C0032987    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

EP - Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     RCD (Read Codes)

EP - Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

8-02 ECTOPIC PREGNANCIES

C0032987    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Ectopic pregnancy (disorder)

C0032987    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Ectopic pregnancy NOS (disorder)

C0032987    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

extrauterine gestation or pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

Extra-uterine pregnancy

C0032987    ENG (English)     MDR (MedDRA)

PREGN ECTOPIC

C0032987    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

ECTOPIC PREGN

C0032987    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

ectopic pregnancy (diagnosis)

C0032987    ENG (English)     MEDCIN

Pregnancy, Ectopic [Disease/Finding]

C0032987    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Kohdunulkoinen raskaus

C0032987    FIN (Finnish)     MSHFIN (Medical Subject Headings Finnish Language Edition )

KOHDUNULKOINEN RASKAUS

C0032987    FIN (Finnish)     ICPCFIN (ICPC Finnish)

Grossesse extra-utérine

C0032987    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Grossesse extra-utérine

C0032987    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

GROSSESSE EXTRA-UTERINE

C0032987    FRE (French)     WHOFRE (WHOART French)

GROSSESSE ECTOPIQUE

C0032987    FRE (French)     WHOFRE (WHOART French)

Grossesse extra-uterine

C0032987    FRE (French)     ICPCFRE (ICPC French)

Gestation ectopique

C0032987    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

Grossesse ectopique

C0032987    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

Grossesse extra-utérine non précisée

C0032987    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Grossesse extra-utérine, non précisée

C0032987    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Schwangerschaft, ektopische

C0032987    GER (German)     MSHGER (Medical Subject Headings German Language Edition )

EXTRAUTERINGRAVIDITAET

C0032987    GER (German)     WHOGER (WHOART German)

Extrauteringraviditaet, nicht naeher bezeichnet

C0032987    GER (German)     DMDICD10 (ICD-10 German)

Extrauteringraviditaet

C0032987    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Extrauteringraviditaet

C0032987    GER (German)     DMDICD10 (ICD-10 German)

Extrauteringraviditaet

C0032987    GER (German)     ICPCGER (ICPC German)

Extrauteringraviditaet

C0032987    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Extrauterinschwangerschaft

C0032987    GER (German)     MSHGER (Medical Subject Headings German Language Edition )

SCHWANGERSCH EXTRAUTERIN

C0032987    GER (German)     WHOGER (WHOART German)

Ektopische Schwangerschaft

C0032987    GER (German)     MSHGER (Medical Subject Headings German Language Edition )

Extrauteringravidität

C0032987    GER (German)     MSHGER (Medical Subject Headings German Language Edition )

Extrauteringraviditaet, unspezifisch

C0032987    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Schwangerschaft ektopisch

C0032987    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

unspezifische ektopische Schwangerschaft

C0032987    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

herayon mixutz larexem

C0032987    HEB (Hebrew)     ICPCHEB (ICPC Hebrew)

Méhen kívüli terhesség

C0032987    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Ectopiás graviditas

C0032987    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Extrauterin graviditas

C0032987    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Ectopiás terhesség

C0032987    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Nem meghatározott ectopiás terhesség

C0032987    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Ectopiás terhesség, nem meghatározott

C0032987    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

mehen kivuli terhesseg

C0032987    HUN (Hungarian)     ICPCHUN (ICPC Hungarian)

Gravidanza extrauterina

C0032987    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Gravidanza extrauterina

C0032987    ITA (Italian)     MSHITA (Medical Subject Headings Italian Language Edition )

Gravidanza ectopica

C0032987    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Gravidanza ectopica

C0032987    ITA (Italian)     ICPCITA (ICPC Italian)

Gravidanza ectopica

C0032987    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Gravidanza ectopica non specificata

C0032987    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

異所性妊娠

C0032987    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

外妊

C0032987    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

外妊娠

C0032987    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

子宮外妊

C0032987    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

子宮外妊娠

C0032987    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

子宮外妊娠

C0032987    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

異所妊娠

C0032987    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

妊娠-子宮外

C0032987    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

妊娠-異所性

C0032987    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

子宮外妊娠、詳細不明

C0032987    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

シキュウガイニンシンショウサイフメイ

C0032987    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

シキュウガイニンシン

C0032987    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

자궁외 임신

C0032987    KOR (Korean)     KCD5

상세불명의 자궁외 임신

C0032987    KOR (Korean)     KCD5

Svangerskap utenfor livmoren

C0032987    NOR (Norwegian)     MSHNOR

Graviditet utenfor livmoren

C0032987    NOR (Norwegian)     MSHNOR

Ekstrauterin graviditet

C0032987    NOR (Norwegian)     MSHNOR

EKSTRAUTERINT SVANGERSKAP

C0032987    NOR (Norwegian)     ICPCNOR (ICPC Norwegian)

Ciąża ektopowa

C0032987    POL (Polish)     MSHPOL (Medical Subject Headings Polish Language Edition )

Ciąża pozamaciczna

C0032987    POL (Polish)     MSHPOL (Medical Subject Headings Polish Language Edition )

Ciąża szyjkowa

C0032987    POL (Polish)     MSHPOL (Medical Subject Headings Polish Language Edition )

Gravidez Ectópica

C0032987    POR (Portuguese)     MSHPOR (Medical Subject Headings Portuguese Language Edition )

GRAVIDEZ ECTOPICA

C0032987    POR (Portuguese)     WHOPOR (WHOART Portuguese)

GRAVIDEZ EXTRA-UTERINA

C0032987    POR (Portuguese)     WHOPOR (WHOART Portuguese)

Gravidez ectopica

C0032987    POR (Portuguese)     ICPCPOR (ICPC Portuguese)

Gravidez ectópica

C0032987    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Gravidez ectópica NE

C0032987    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Gravidez extra-uterina

C0032987    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

БЕРЕМЕННОСТЬ ВНЕМАТОЧНАЯ

C0032987    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

BEREMENNOST` VNEMATOCHNAIA

C0032987    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

TRUDNOĆA, IZVANMATERNIČNA

C0032987    SCR (Serbo-Croatian)     MSHSCR (Medical Subject Headings Croatian Language Edition )

embarazo ectópico

C0032987    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

EMBARAZO ECTOPICO

C0032987    SPA (Spanish)     WHOSPA (WHOART Spanish)

EMBARAZO EXTRAUTERINO

C0032987    SPA (Spanish)     WHOSPA (WHOART Spanish)

Embarazo ectopico

C0032987    SPA (Spanish)     ICPCSPA (ICPC Spanish)

Embarazo extrauterino

C0032987    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Embarazo Ectópico

C0032987    SPA (Spanish)     MSHSPA (Medical Subject Headings Spanish Language Edition )

embarazo ectópico (trastorno)

C0032987    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

embarazo ectópico, SAI

C0032987    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

embarazo ectópico, SAI (trastorno)

C0032987    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Embarazo ectópico

C0032987    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Embarazo ectópico no especificado

C0032987    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Ectopic pregnancy NOS

C0032987    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Ectopic pregnancy

C0032987    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Utomkvedshavandeskap

C0032987    SWE (Swedish)     MSHSWE (Medical Subject Headings Swedish Language Edition )

EXTRAUTERIN GRAVIDITET

C0032987    SWE (Swedish)     ICPCSWE (ICPC Swedish)

UMORITZITIK KANPOKO HAURDUNALDIA

C0032987    BAQ (Basque)     ICPCBAQ (ICPC Basque)

těhotenství mimoděložní

C0032987    CZE (Czech)     MSHCZE (Medical Subject Headings Czech Language Edition )

Mimoděložní těhotenství, blíže neurčené

C0032987    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Blíže neurčené mimoděložní těhotenství

C0032987    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Extrauterinní gravidita

C0032987    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Mimoděložní těhotenství

C0032987    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Ektopisk svangerskab

C0032987    DAN    ICPCDAN (ICPC Danish)

Ectopische zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     ICPCDUT (ICPC Dutch)

Ectopische zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     ICPC2EDUT (ICPC2E Dutch)

Ectopische zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     ICD10DUT (ICD10, Dutch Translation)

Ectopische zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Zwangerschap, ectopische

C0032987    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Zwangerschap, ovariale

C0032987    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

extra-uterien; zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

zwangerschap; extra-uterien

C0032987    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

Ectopische zwangerschap, niet gespecificeerd

C0032987    DUT (Dutch)     ICD10DUT (ICD10, Dutch Translation)

buitenbaarmoederlijke zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

ectopische zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

ectopische zwangerschap, niet-gespecificeerd

C0032987    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

extra-uteriene zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

niet-specifieke ectopische zwangerschap

C0032987    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

Ectopic Pregnancy

C0032987    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

Ectopic Pregnancy

C0032987    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Ectopic Pregnancy

C0032987    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

Ectopic Pregnancy

C0032987    ENG (English)     MEDLINEPLUS

Ectopic Pregnancy

C0032987    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

Ectopic Pregnancy

C0032987    ENG (English)     MTH (Metathesaurus Names )

Ectopic Pregnancies

C0032987    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

Pregnancies, Ectopic

C0032987    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

Pregnancy, Ectopic

C0032987    ENG (English)     LCH (Library of Congress Subject Headings)

Pregnancy, Ectopic

C0032987    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Pregnancy, Ectopic

C0032987    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

ECTOPIC PREGNANCY

C0032987    ENG (English)     CCPSS (Clinical Problem Statements)

ECTOPIC PREGNANCY

C0032987    ENG (English)     COSTAR

ECTOPIC PREGNANCY

C0032987    ENG (English)     DXP (DXplain)

ECTOPIC PREGNANCY

C0032987    ENG (English)     QMR (Quick Medical Reference)

ECTOPIC PREGNANCY

C0032987    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     CCS (Clinical Classifications Software)

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICD10

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICD10AM

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICPC

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     RCD (Read Codes)

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ULT (UltraSTAR)

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     LNC (LOINC)

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICD10CM

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     LNC (LOINC)

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICPC2EENG

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICD9CM

Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

PREGNANCY ECTOPIC

C0032987    ENG (English)     CCPSS (Clinical Problem Statements)

PREGNANCY ECTOPIC

C0032987    ENG (English)     CST (COSTART)

PREGNANCY ECTOPIC

C0032987    ENG (English)     WHO

Pregnancy, ectopic

C0032987    ENG (English)     SNM (SNOMED )

ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     CPTSP (CRISP Thesaurus)

ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     CHV

ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICPC2P

ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     MEDCIN

ECTOPIC PREGNANCIES

C0032987    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Ectopic pregnancy, NOS

C0032987    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Ectopic pregnancy, NOS

C0032987    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Ectopic pregnancy NOS

C0032987    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Ectopic pregnancy NOS

C0032987    ENG (English)     RCD (Read Codes)

PREGNANCY, ECTOPIC

C0032987    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

ectopic pregnancies

C0032987    ENG (English)     CHV

Pregnancy ectopic

C0032987    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Pregnancy;ectopic

C0032987    ENG (English)     ICPC2P

Ectopic pregnancy, unspecified

C0032987    ENG (English)     ICD10

Ectopic pregnancy, unspecified

C0032987    ENG (English)     ICD10AM

Ectopic pregnancy, unspecified

C0032987    ENG (English)     ICD10CM

Ectopic pregnancy, unspecified

C0032987    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Unspecified ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICD9CM

Unspecified ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Extrauterine pregnancy

C0032987    ENG (English)     MDR (MedDRA)

EXTRAUTERINE PREGNANCY

C0032987    ENG (English)     WHO

extrauterine pregnancy

C0032987    ENG (English)     CPTSP (CRISP Thesaurus)

extrauterine pregnancy

C0032987    ENG (English)     CHV

extrauterine pregnancy

C0032987    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

extrauterine; pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

pregnancy; extrauterine

C0032987    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

EP - Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     RCD (Read Codes)

EP - Ectopic pregnancy

C0032987    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

8-02 ECTOPIC PREGNANCIES

C0032987    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Ectopic pregnancy (disorder)

C0032987    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Ectopic pregnancy NOS (disorder)

C0032987    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

extrauterine gestation or pregnancy

C0032987    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

Extra-uterine pregnancy

C0032987    ENG (English)     MDR (MedDRA)

PREGN ECTOPIC

C0032987    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

ECTOPIC PREGN

C0032987    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

ectopic pregnancy (diagnosis)

C0032987    ENG (English)     MEDCIN

Pregnancy, Ectopic [Disease/Finding]

C0032987    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Kohdunulkoinen raskaus

C0032987    FIN (Finnish)     MSHFIN (Medical Subject Headings Finnish Language Edition )

KOHDUNULKOINEN RASKAUS

C0032987    FIN (Finnish)     ICPCFIN (ICPC Finnish)

Grossesse extra-utérine

C0032987    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Grossesse extra-utérine

C0032987    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

GROSSESSE EXTRA-UTERINE

C0032987    FRE (French)     WHOFRE (WHOART French)

GROSSESSE ECTOPIQUE

C0032987    FRE (French)     WHOFRE (WHOART French)

Grossesse extra-uterine

C0032987    FRE (French)     ICPCFRE (ICPC French)

Gestation ectopique

C0032987    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

Grossesse ectopique

C0032987    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

Grossesse extra-utérine non précisée

C0032987    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Grossesse extra-utérine, non précisée

C0032987    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Schwangerschaft, ektopische

C0032987    GER (German)     MSHGER (Medical Subject Headings German Language Edition )

EXTRAUTERINGRAVIDITAET

C0032987    GER (German)     WHOGER (WHOART German)

Extrauteringraviditaet, nicht naeher bezeichnet

C0032987    GER (German)     DMDICD10 (ICD-10 German)

Extrauteringraviditaet

C0032987    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Extrauteringraviditaet

C0032987    GER (German)     DMDICD10 (ICD-10 German)

Extrauteringraviditaet

C0032987    GER (German)     ICPCGER (ICPC German)

Extrauteringraviditaet

C0032987    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Extrauterinschwangerschaft

C0032987    GER (German)     MSHGER (Medical Subject Headings German Language Edition )

SCHWANGERSCH EXTRAUTERIN

C0032987    GER (German)     WHOGER (WHOART German)

Ektopische Schwangerschaft

C0032987    GER (German)     MSHGER (Medical Subject Headings German Language Edition )

Extrauteringravidität

C0032987    GER (German)     MSHGER (Medical Subject Headings German Language Edition )

Extrauteringraviditaet, unspezifisch

C0032987    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Schwangerschaft ektopisch

C0032987    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

unspezifische ektopische Schwangerschaft

C0032987    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

herayon mixutz larexem

C0032987    HEB (Hebrew)     ICPCHEB (ICPC Hebrew)

Méhen kívüli terhesség

C0032987    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Ectopiás graviditas

C0032987    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Extrauterin graviditas

C0032987    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Ectopiás terhesség

C0032987    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Nem meghatározott ectopiás terhesség

C0032987    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Ectopiás terhesség, nem meghatározott

C0032987    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

mehen kivuli terhesseg

C0032987    HUN (Hungarian)     ICPCHUN (ICPC Hungarian)

Gravidanza extrauterina

C0032987    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Gravidanza extrauterina

C0032987    ITA (Italian)     MSHITA (Medical Subject Headings Italian Language Edition )

Gravidanza ectopica

C0032987    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Gravidanza ectopica

C0032987    ITA (Italian)     ICPCITA (ICPC Italian)

Gravidanza ectopica

C0032987    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Gravidanza ectopica non specificata

C0032987    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

異所性妊娠

C0032987    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

外妊

C0032987    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

外妊娠

C0032987    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

子宮外妊

C0032987    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

子宮外妊娠

C0032987    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

子宮外妊娠

C0032987    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

異所妊娠

C0032987    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

妊娠-子宮外

C0032987    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

妊娠-異所性

C0032987    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

子宮外妊娠、詳細不明

C0032987    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

シキュウガイニンシンショウサイフメイ

C0032987    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

シキュウガイニンシン

C0032987    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

자궁외 임신

C0032987    KOR (Korean)     KCD5

상세불명의 자궁외 임신

C0032987    KOR (Korean)     KCD5

Svangerskap utenfor livmoren

C0032987    NOR (Norwegian)     MSHNOR

Graviditet utenfor livmoren

C0032987    NOR (Norwegian)     MSHNOR

Ekstrauterin graviditet

C0032987    NOR (Norwegian)     MSHNOR

EKSTRAUTERINT SVANGERSKAP

C0032987    NOR (Norwegian)     ICPCNOR (ICPC Norwegian)

Ciąża ektopowa

C0032987    POL (Polish)     MSHPOL (Medical Subject Headings Polish Language Edition )

Ciąża pozamaciczna

C0032987    POL (Polish)     MSHPOL (Medical Subject Headings Polish Language Edition )

Ciąża szyjkowa

C0032987    POL (Polish)     MSHPOL (Medical Subject Headings Polish Language Edition )

Gravidez Ectópica

C0032987    POR (Portuguese)     MSHPOR (Medical Subject Headings Portuguese Language Edition )

GRAVIDEZ ECTOPICA

C0032987    POR (Portuguese)     WHOPOR (WHOART Portuguese)

GRAVIDEZ EXTRA-UTERINA

C0032987    POR (Portuguese)     WHOPOR (WHOART Portuguese)

Gravidez ectopica

C0032987    POR (Portuguese)     ICPCPOR (ICPC Portuguese)

Gravidez ectópica

C0032987    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Gravidez ectópica NE

C0032987    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Gravidez extra-uterina

C0032987    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

БЕРЕМЕННОСТЬ ВНЕМАТОЧНАЯ

C0032987    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

BEREMENNOST` VNEMATOCHNAIA

C0032987    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

TRUDNOĆA, IZVANMATERNIČNA

C0032987    SCR (Serbo-Croatian)     MSHSCR (Medical Subject Headings Croatian Language Edition )

embarazo ectópico

C0032987    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

EMBARAZO ECTOPICO

C0032987    SPA (Spanish)     WHOSPA (WHOART Spanish)

EMBARAZO EXTRAUTERINO

C0032987    SPA (Spanish)     WHOSPA (WHOART Spanish)

Embarazo ectopico

C0032987    SPA (Spanish)     ICPCSPA (ICPC Spanish)

Embarazo extrauterino

C0032987    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Embarazo Ectópico

C0032987    SPA (Spanish)     MSHSPA (Medical Subject Headings Spanish Language Edition )

embarazo ectópico (trastorno)

C0032987    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

embarazo ectópico, SAI

C0032987    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

embarazo ectópico, SAI (trastorno)

C0032987    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Embarazo ectópico

C0032987    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Embarazo ectópico no especificado

C0032987    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Ectopic pregnancy NOS

C0032987    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Ectopic pregnancy

C0032987    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Utomkvedshavandeskap

C0032987    SWE (Swedish)     MSHSWE (Medical Subject Headings Swedish Language Edition )

EXTRAUTERIN GRAVIDITET

C0032987    SWE (Swedish)     ICPCSWE (ICPC Swedish)


Buy medical website. Electronic digital document management. $250-$500 /yearly